สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

Mueang Krabi Public Health

Coding
ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง จากกลุ่มงานภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

Coding
ระบบงานออนไลน์

รวมรายงาน Google Sheet บันทึกรายงานเบิกยา วัคซีน และวัสดุทางการแพทย์ ของกลุ่มงานต่างๆ

Coding
HDC กระบี่

ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ข้อมูลสาธารณสุข และตัวชี้วัดต่างๆ

Data Excharge
Coding
จองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

Coding
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระบบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายงานการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ฯ

ราคากลาง ict65
Coding
EOC กระบี่

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประกาศและคำสั่งจังหวัด

กรมควบคุมโรค