ชื่อ - นามสกุล :นางสาววนิดา สืบตัน
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :longtime.news@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสอ.เมืองกระบี่
หน้าที่ในกลุ่ม :