ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอุไรพรหม บุบผาคร
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :amnong.u@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสอ.เมืองกระบี่
หน้าที่ในกลุ่ม :