ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัทรชนก แซ่ตั๋น
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :pattarachanok2533@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสอ.เมืองกระบี่
หน้าที่ในกลุ่ม :