ชื่อ - นามสกุล :นางพรรณวลี จันทวี
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :panwaree_13@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.สต.บ้านสองแพรก
หน้าที่ในกลุ่ม :