ชื่อ - นามสกุล :นางจุรีพร ทองธวัช
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :juree_2524@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.สต.บ้านสองแพรก
หน้าที่ในกลุ่ม :