ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิจิตรา เล็กกุล
ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :pijittralekkul@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.สต.บ้านเกาะกลาง
หน้าที่ในกลุ่ม :